Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mr steel V.O.F / MR-Steel.nl

 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen MR-steel.nl (MR-steel.nl), hierna toe noemen: ‘verkoper’, en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’.

 

 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

 

 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Bestellen

 • Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeld wordt. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

 

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door verkoper. Een bestelling is niet geldig indien verkoper niet eenduidig een afleveradres kan vaststellen.

Artikel 3. Prijzen en kosten

 • De prijzen in de online winkel van verkoper zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van verkoper worden genoemd zijn exclusief verzendkosten, mits anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten.

 • De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder moment tot aan aanvaarding van de bestelling te mogen wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

 

 

 

Artikel 4. Levering en levertijden

 • De levertijd gaat in na ontvangst van de betaling, afgesproken aanbetaling of bevestiging van betaling bij levering door de koper en geaccepteerd door de verkoper. Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten. Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

 

 • Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde producten of onderdelen van een te maken meubel of product niet op voorraad zijn, dan informeert verkoper koper hier zo snel mogelijk over. Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 • Het komt soms voor dat materialen zoals hout, of een product of onderdeel van een meubel of product niet op voorraad is, of dat de levering aan verkoper vertraagd is door bijvoorbeeld ziekte, uitval etc. Om te voorkomen dat de koper hierdoor alle producten later krijgt, zendt verkoper de koper de andere producten die hij besteld heeft alvast toe. Het vertraagde product wordt toegezonden zodra het bij verkoper binnen is, zonder dat hiervoor opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht.

 • Koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels, etc.

Artikel 5. Herroepingsrecht en zichttermijn

 • Voor alle online aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat men de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de producten die men heeft ontvangen terug te zenden Indien de koper een product beschadigd of zonder originele verpakking retourneert, is de verkoper niet verplicht deze retourzending te aanvaarden.

 

 • Verkoper zal na ontvangst van de retourzending een schadevergoeding van de koper kunnen eisen indien blijkt dat het geretourneerde product beschadigd is. Let wel, de koper is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering die het gevolg is van gebruik van het product dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Verkoper zal in voorkomend geval de koper eerst integraal terugbetalen (alle van de koper ontvangen betalingen – hoofdsom, verzendingskosten, administratieve kosten) en zal nadat deze terugbetaling heeft plaatsgevonden een schadevergoeding van de koper kunnen eisen die overeenstemt met de waardevermindering die het product ondergaan heeft.

 

 • Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper zelf zijn uitgesloten van het wettelijk retourrecht.

 • De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van verkoper mogen de producten niet aan verkoper teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

Artikel 6. Transportgarantie

 • Alle zendingen worden door verkoper verzekerd. Indien koper vóór ingebruikname van het product schade constateert, neemt deze onverwijld doch binnen 2 werkdagen na levering per e-mail contact op met verkoper. Na deze termijn wordt een eventuele retourzending niet meer geaccepteerd.

Artikel 7. (Aan)betaling

 • Verkoper biedt koper drie betalingsmogelijkheden: iDeal, overboeking of betaling bij aflevering.

 • Verkoper is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bedrag van €1000,- overstijgen. Voor deze opdrachten dient 50% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst, de resterende 50% bij levering.

 

 • De opdracht wordt ingedeeld zodra de (aan)betaling binnen is.

 

 • Indien koper het product wenst af te halen, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens afhaling mogelijk is.

 

 • Zakelijke kopers kunnen in overleg met en uitsluitend na schriftelijke toestemming van verkoper goederen geleverd krijgen op factuur, welke te voldoen is binnen de op factuur vermelde termijn na levering met, indien van toepassing, aftrek van genoemde verlangde aanbetalingen die op dat moment reeds voldaan zijn.

 

 • Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met verkoper niet nakomt mag verkoper de nakoming van haar verplichtingen opschorten. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. Door verkoper geleverde producten, die ingevolge onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht door koper en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

 • Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

 • Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is verkoper gerechtigd tot deze penningen. Koper verbindt zich er jegens verkoper toe zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in kader van een verzekeringskwestie nodig is of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van verkoper zich bevinden en die producten terug te nemen.

Artikel 8. Reclamatie of restitutie

 • Mocht koper niet tevreden zijn over de producten van verkoper, dan dient deze per e-mail contact op te nemen met verkoper. Mocht koper een klacht hebben over een geleverd product, dan neemt deze onverwijld doch binnen 2 maanden contact op met verkoper op.

 • Overeenkomstig artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden heeft verkoper de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er overeengekomen wordt om (een deel van) de betaling terug te storten (restitutie) dan is verkoper verplicht het geld terug te storten op dezelfde rekening die gebruikt is voor het plaatsen van de bestelling.

 

 • Er wordt alleen overgegaan tot restitutie als de goederen in goede orde zijn ontvangen en zijn gecontroleerd in de werkplaats. Gemiddeld duurt het 7-9 werkdagen voordat retouren terug zijn in de werkplaats. De termijn voor restitutie van 14 dagen gaat in op het moment dat de retournering is nagekeken.

 

 • Indien slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd, is verkoper niet verplicht de bezorgkosten terug te betalen.

 

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid

 • Garantie op de producten vervalt wanneer koper de producten zelf behandelt of aanpast. Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval, extreme temperatuurswisselingen) en de werking van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van Verkoper werkt met stalen schroeven, dus de schroeven kunnen na verloop van tijd oxideren.

 

 • Koper dient wanneer hij een gebrek aan het product vastgesteld heeft dit te melden aan de Verkoper binnen een termijn van 2 maanden.

 

 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper en/of derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal verkoper het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan verkoper te retourneren, tenzij verkoper anders aangeeft.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte producten zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Artikel 11. Privacy

 1. Verkoper respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verkoper gebruikt de gegevens enkel om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verkoper zal geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling indien en voor zover dit noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en onze garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan zijn schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 13. Aansprakelijkheidsuitsluiting

 1. De inhoud van de website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van verkoper op het internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen van stoffen, leder, hout of andere materialen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Verkoper behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Bij het niet tot stand komen van een overeenkomst na een vrijblijvende offerte wordt u geacht alle door verkoper gemaakte ontwerptekeningen en verstrekte specificaties te retourneren aan verkoper; deze mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van ontwerpen bij een andere leverancier dan verkoper. Bij het verstrekken van afbeeldingen van de door verkoper geleverde producten door koper aan verkoper doet deze afstand van het auteursrecht op deze afbeeldingen tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 16. Bedrijfsinformatie

 1. MR-steel.nl / mrsteel V.O.F. geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 87527081

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 02/10/2022